Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen, verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. TURKISH RENT A CAR tarafından Kiracının Kişisel Verileri, genel merkez, şubeler, anlaşmalı servisler, tedarikçiler, finans ve anlaşmalı diğer kuruluşlar ile çağrı merkezleri aracılığıyla temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan Kiracının verdiği sözlü, yazılı ve elektronik verileri, ve aşağıda belirtilen verileri yine Kiracının rızası ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işleneceği Kiracı tarafından kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                         

 
Kişisel veriler ve bu verileri işleme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

1- Sözleşmelerin imzalanması, araçların teslim-iade edilmesi vb. gibi işlemlerin yetkili kişilerce yapıldığını tespit etmek amacıyla kimlik ve gerekli diğer bilgileri

2- Değişiklik ve güncellemeleri haber vermek, alınan hizmetin detayları, kişisel veri sahibini ve/veya Kiracıyı ilgilendirecek değişiklikler, hayatı kolaylaştıracak bilgilendirmeler yapmak amacıyla ilgililerin iletişim bilgileri,

3- Sunulan hizmetin karşılığında ödeme işlemleri için Kiracıdan temin edilen kredi ve banka kartı bilgileri

4- Hizmet talep eden Kiracının finansal durumlarını teyit etmek amacı ile istenilen sair bilgiler,

5- Başta Operasyonel Araç Kiralama ve Filo Yönetimi olmak üzere bilumum sözleşmelerin ifası amacıyla edimlerimizi yerine getirmek için istenilen bilgiler,

Ayrıca Kiracı, ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı sms, mms, elektronik posta da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak kendisi ile iletişime geçilmesini kabul eder. Yasal yükümlülüklerimiz ve mevzuattan doğan haklarımız haricinde, Kiracıya ait kişisel veriler, rızası dahilinde yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız;

KVKK kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan TURKISH RENT A CAR (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Talebiniz tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et